لینک شماره یک : https://demo.nezampishnahadha.com

آمار خلاصه   شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 0.220 0.000 0.25 11.11 0.000 0.25 37.50 37.50 0.00 0.000 1.00 9 4.00 4.00 1 0
کل 14.66 1.000 1.72 23.92 0.165 0.685 35.05 37.40 7.00 21.84 - - 20.00 81.00 5 2

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1403/03/23