ثبت نام
...


به صورت صحیح با کد شهرستان درج گردد مانند: 02133333333.

آمار خلاصه   شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 0.165 0.000 0.19 5.555 0.000 0.065 0.000 0.000 0.00 0.000 1.00 9 1.00 3.00 0 0
کل 13.75 1.500 1.805 20.99 0.250 0.695 33.33 36.24 7.00 23.14 - - 19.00 75.00 4 2

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1402/04/29